31 марта 2023, пятница, 10:03
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Совершенно секретно»: Как раскулачивали Беларусь (Фото)

24

Документальные свидетельства, как советская власть уничтожала белорусское крестьянство.

На долю белорусского крестьянства в ХХ веке выпало множество тяжелых испытаний: достаточно вспомнить две мировые войны, после которых нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, пишет "ИнфоБаза.by".

Затеянная в СССР коллективизация, как и многие иные революционные преобразования, была невозможна без репрессивных мер по отношению к целым слоям сельского населения. Об этом можно судить по директивам ЦК КП (б) Б 1930 и 1931 гг. (тексты документов приводятся в отрывках, с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов).

Зусім сакрэтна

УСІМ АКРУГКОМАМ І РАЙКАМАМ КП (б) Б

6/ІІ 1930 г.

Пры правядзеньні мерапрыемстваў па ліквідацыі кулацтва, як клясы, Цэнтральны Камітэт КП(б)Б прапануе ўсім партыйным організацыям кіравацца наступным:

1. Рашучае і шпаркае правядзеньне ўсіх мерапрыемстваў па раскулачваньню дасьць найлепшыя вынікі, калі велізарнейшая работа па ліквідацыі кулацтва як клясы, з’яўляючыся неразрыўнай часткай усяго працэсу суцэльнае колектывізацыі, будзе арганічна зьвязана с сапраўдным масавым калгасным рухам беднаты і сераднякоў супроць кулакоў - ёсць неабходнейшая ўмова ліквідацыі кулацтва як клясы.

2. Усе практычныя мерапрыемствы па раскулачваньню павінны праводзіцца ў першую чаргу ў раёнах суцэльнай колектывізацыі, пры чым раёнамі суцэльнай колектывізацыі неабходна лічыць тыя, дзе ня менш як на 50% бядняцка-серадняцкія гаспадаркі ўцягнуты ў калгасы. Таксама праводзіць раскулачваньне ў масштабе паасобных сельсаветаў або вёсак, каля яны ахоплены суцэльнай колектывізацыяй.

У першую чаргу колектывізацыя, і толькі на грунце суцэльнай колектывізацыі праводзіць раскулачваньне, а не наадварот - раскулачваньне, а пасьля колектывізацыя, што часткова ў некаторых мясцох БССР мае месца, калі раскулачваньне скарытосўваецца як метад колектывізацыі, што абсалютна неправільна і шкодна.

3. Пры раскулачваньні у раёнах суцэльнай колектывізацыі павінны канфіскоўвацца у калакоў сродкі вытворчасьці, жывёла, гаспадарчыя і іншыя будынкі, прадпрыемствы па перапрацоўцы, кармавыя і насенныя запасы і г.д.

4. Адначасова ў мэтах рашучага падрыву ўплыву кулацтва на паасобныя пласты бядняцка-серадняцкіх мас і бязумоўнага падаўленьня уселякіх спроб контр-рэволюцыйнага супроцьдзейнічаньня з боку кулакоў праводзімым савецкаю ўладаю мерапрыемствам, павінны быць прыняты ў адносінах кулакоў наступныя меры:

а) ПЕРШАЯ КАТЭГОРЫЯ - гэта контр-рэволюцыйны кулацкі актыў - павінен быць немедлена ліквідаваны шляхам заключэньня ў конц. лягеры.

б) ДРУГУЮ КАТЭГОРЫЮ павінны скласьці астатнія элементы кулацкага актыву, асабліва з найбольш багатых кулакоў і поў-абшарнікаў, якія падлягаюць высылцы ў аддалённыя мясцовасьці Саюзу ССР.

в) У ТРЭЦЮЮ КАТЭГОРЫЮ уваходзяць астатнія кулацкія гаспадаркі, якія застаюцца ў межах раёну, акругі альбо рэспублікі, але падлягаюць рассяленьню на новых, адводзімых ім за межамі калгасных гаспадарак вучастках горшай зямлі.

г) Агульная колькасьць гаспадарак усіх трох катэгорый павінна скласьці у сярэднім па БССР 3 - 3,5%. Гэтае паказаньне (3-3,5%) мае мэтай сканцэнтраваць удар па сапраўды кулацкіх гаспадарках і безумоўна папярэдзіць распаўсюджваньне гэтых мерапрыемстваў на якую-небудзь частку сераднякоў.

5. Мясцовым організацыям належыць зараз-жа прыступіць да выяўленьня ўсіх кулацкіх гаспадарак, правесьці вучот усіх сродкаў вытворчасьці, прадпрыемстваў, жывёлы, будынкаў, кармавыых і насенных запасаў, катэгарычна забараніўшы кулакам распродаж узятае на вучот маёмасьці. У выпадках псаваньня альбо распродажу маёмасьці кулацкімі гаспадаркамі прымаць рэпрэсіўныя меры (канфіскацыя ўсяе маёмасьці, арышт, прыцягненьне да судовай адказнасьці і г.д.).

6). Выселяемым за межы БССР кулакам павінны быць пакінуты толькі самыя неабходныя хатнія рэчы, некаторыя элементарныя сродкі вытворчасьці у адпаведнасьці з характарам іх работы на новым месцы, і неабходны на першы час мініму харчовых запасаў. Грашовыя сродкі высылаемых кулакоў таксама канфіскуюцца з астаўленьнем, аднак, на руках кулака некаторай мінімальнай сумы (да 500 р. на сям’ю), неабходнай на праезд і устройства на месцы.

7. Сябры сямей высылаемых і заключаных у конц. лягеры кулакоў могуць у асобных выпадках з дазволу на гэта мясцовых райвыканкомаў заставацца часова альбо стала ў ранейшым раёне (акрузе). Гэтае мерапрыемства неабходна ужываць галоўным чынам у адносінах тых сямей, у якіх маюцца малалетнія дзеці, старыя і непрацаздольныя сябры сям’і, цяжарныя жанчыны (6-7 м).

***

Совершенно секретно

Центральный комитет

ЦК К.П. /б./ Б.

20 мая 1931 г.

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ Р.В.К.

Директивными органами принято решение об очищении территории БССР, как пограничной, от остатков кулачества.

Под эту рубрику, кроме кулаков 3-й категории, будут отнесены б. кулаки, богатые и эксплоататоры в прошлом, «обрезанные» за время революции, независимо от того облагались ли такие хозяйства в последние годы индивидуальным налогом, или нет.

Вся работа по выселению кулацких семей на местах возложена на органы ГПУ, которая на местах должна быть увязана с секретарем Райкома КП /б/Б и председателем РИКа, при самом ближайшем участии в этой работе и помощи со стороны местных деревенских партсоворганизаций и актива колхозников и бедноты.

В течение 19-22 Мая сего года в целях предупреждения бегства кулацких семей и особенно работоспособной части их, будет произведено изъятие глав и работоспособных мужчин всех подлежащих выселению кулацких семей.

В последних числах Мая - проводится оповещение подлежащих выселению семей для приготовления в дорогу с таким расчетом, чтобы по прошествии 3-4 дней все выселяемые были подняты и отправлены на сборные пункты отправки эшелонов.

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО РАЙКОМАМ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

1). Обеспечить выселение действительно кулацких, в прошлом и настоящем, семей, под строжайшей ответственностью, не допустив в какой бы то ни было мере затронуть данной операцией середняцкие хозяйства.

Не подлежат выселению кулацкие хозяйства имеющие революционные заслуги ( красные партизаны, участники на фронтах гражданской войны и т.п.) и семьи красноармейцев и командного состава служащих в настоящее время в РККА, однако в отношении красных партизан и участников на фронтах гражданской войны должен быть произведен тщательный разбор и установление наличия действительных революционных заслуг.

2). Организовать привлечение состава деревенских партийных, комсомольских, советских организаций, актива колхозников и бедноты в помощь на все время проведения операции (окарауливание, усиленная охрана по населенным пунктам, оповещение о подъеме выселяемых кулацких семей, сопровождение выселяемых на сборные пункты и т.п.), таким образом - чтобы с одной стороны обеспечить успешное проведение операции и выселение кулачества, и с другой - чтобы это привлечение деревенского актива не оторвало внимание всей организации от сева и не сорвало-бы выполнение посевной кампании…

(страница документа пропущена - прим. ред)

.. 8) Детей выселяемых до 10-летнего возраста и стариков старше 65 лет разрешается оставлять родственникам и знакомым, при условии, что они сами добровольно изъявят согласие содержать их.

9) Каждая выселяемая семья должна иметь при себе:

а) 2-месячный запас продовольствия.

б) Хозинвентарь: пилы, топоры, лопаты и предметы домашнего обихода.

в) Одежду и обувь с расчетом на зимнее время.

г) Денег не свыше 600-700 рублей.

10) Облигации займов и сберегательные книжки выселяемые могут брать с собой в неограниченном количестве.

11) Кулацкие паи в кооперативных организациях конфискуются и передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества.

12) Весь груз следуемый с выселяемыми должен быть тщательно упакован в мягкой таре с отметками о владельцах.

13) Весь живой и мертвый инвентарь, за исключением построек передается колхозам и кооперативным организациям за наличный расчет по твердым ценам. Постройки конфискуются и передаются с/с и колхозам. Озимые посевы и засеянные яровые, передаются колхозам безвозмездно.

14) Для ликвидации имущества выселяемых, организации передачи имущества колхозам и с/с и наблюдения за правильностью расплаты с выселяемыми за отобранное имущество, в районах создаются тройки в составе: председателя или заместителя РВК, представителя Земотдела, Финчасти, с участием прокурора.

Эта же тройка следит за ликвидацией различных недоимок, числящихся за выселяемыми.

***

О масштабах затеянного в Беларуси так называемого “раскулачивания” можно судить по этому секретному протоколу:

Зусім сакрэтна

ПРАТАКОЛ

ПАСЯДЖЭНЬНЯ КАМІСІІ СНК

ПАД СТАРШЫНСТВАМ т. РАПАПОРТА

Ад 3 лютага 1930 г.

Слухалі-пастанавілі:

І. Аб раскулачваньні і высяленьні кулакоў з БССР.

1. Кулакі, адбыўшыя пакараньні за нездачу налогу і іншыя анты-савецкія учынкі лічыць пажаданым уключыць у сьпісы 2-катэгорыі на прадмет іх высяленьня.

2. Лічыць неабходным высяленьне кулакоў і іх сямей 7.000 (2-й катэгорыі) і 5.000 сямей - 1-й катэгорыі, а разам 12.000, якую колькасць размеркаваць наступным чынам:

Менск - 2700

Бабруйск - 2000

Магілёў - 2000

Гомель - 1500

Віцебск - 1300

Мазыр - 750

Полацк - 750

Ворша - 1000

3. Эвакуацыю лічыць неабходным пачаць з 1 сакавіка г./г.

4. Арыентыровачные весткі аб колькасьці сямей, падлягаючых высяленьню (колькасьць душ дарослых, асобна ад колькасьці душ дзяцей) па кожнаму раену, паасобна па кожнаму канцэнтрацыоннаму пункту, павіны быць прадстаўлены у ДПУ не пазьней 18 лютага г/г.

5. Пры выяўленьні дадаткова гаспадарак, падлягаючых індывідуальнаму абкладаньню і пры праверцы абкладзеных, кіравацца ня толькі фармальнымі прызнакамі, але і фактычнай мошчнасьцю гаспадарак.

6. Лічыць неабходным устанавіць сярэднюю лічбу % кулацкіх гаспадарак, падлягаючых выяўленьню па акругах: Аршанскай, Бабруйскай, Віцебскай, Мазырскай, Гомельскай і Магілеўскай ад 2-х да 3-х %, Сенскай ад 3-х да 4-х % і Полацкай - ад 1,5 да 2-х %, пры гэтым лічбы 3, 4 і 2 павінны быць максімальнымі.

7. Маючы на увазе, што партыя рашуча ставіць пытаньне аб ліквідацыі кулакоў (як клясы), праверыць, ці не папалі у групу кулакоў серадняк, на прадмет васстанаўленьня яго ў выбарчых правох.

8. Для рассяленьня кулакоў 3-й катэгорыі АВК і НКЗем павінны сваім апаратам выявіць горшыя месцы на прадмет іх пасяленьня, з прадстаўленьнем асноўных плянаў па акругам ў СНК.

9. Да чырвоных партызанаў, якія ўдзельнічалі ў грамадзянскай вайне і маюць кулацкія гаспадаркі падыходзіць асобна асьцярожна, не раскулачваючы іх да асобнага распараджэньня, як 1-ю, так і 2-ю катэгорыю.

10. Прыняць да ведама, што НКФінам у выкананьне даручэньня Старшыні СНК т. Галадзеда дадзены ўказаньні па сваёй лініі аб забароне выдачы ўкладаў з кас ашчаднасьці кулацкім гаспадаркам.

11. Прасіць Бюро ЦК КП (б)Б даць указаньні наконт мястэчак.

СТАРШЫНЯ КАМІСІІ (РАПАПОРТ)

Надр. у 15 экз.

***

Докладная записка начальника Мозырского ГПУ интересна, прежде всего, тем, что в ней, наряду со статистичекими данными о росте колхозов в районе, признаются и серьезные проблемы, которые в начале 1930-х годов вызвали существенный выход крестьян из уже существующих колхозов. Приводятся в этом документе и далекие от официальных мнения простых колхозников об их новой жизни:

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП/б/Б - тов. ГИКАЛО.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов в Мозырском районе

По состоянию на 10-е Марта 1932 года.

І ДИНАМИКА РОСТА КОЛХОЗОВ

Колхозный сектор сельского хозяйства в Мозырском районе к настоящему времени как по удельному весу валовой продукции, так и по количеству обобществленных хозяйств, площади посева и наличию скота значительно вырос и составляет 39,5%.

Численный рост числа колхозов за последние три года характеризуется следующим образом: в 1929 году имелось 5 колхозов, в 1930 г - 111 и в 1931/32 г.г. - 152 колхоза, с объединением в них 5.269 хозяйств. По количеству объединяемых в себе хозяйств колхозы малочисленны, например:

От 10 до 40 хозяйств - 60 колхозов,

От 40 до 70 - 41

От 70 и выше - 51.

Основной рост числа колхозов в районе относится главным образом к 1930 и первой половине 1931 года, а во второй половине 1931г. происходит укрупнение уже существующих колхозов.

ІІ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ

Согласно решения Правительства Мозырскому району в целом в развитии сельского хозяйства придан животноводческий и конопляный уклон, чему вполне соответствуют природные условия района, но переход колхозов в придании им соответствующих специальных уклонов отстает, например, из 152 колхозов в районе на свиноводческий уклон переведено 48 колхозов, на молочно-товарный - 9 и по выращиванию молодняка - 18. Остальные колхозы семеноводческие, садово-огородные…

(страницы отсутствуют - Прим ред.)

…В связи с этим настроение вреди колхозников не удовлетворительное. В ряде колхозов, где урожай уже распределен, но доходность колхозников низка, настроение среди колхозников также плохое, например, в колхозе «Нов. Холодники», Домановичского сельсовета, который до Июля 1931 г. считался в районе самым примерным и экономически крепким колхозом, законченное распределение урожая показало низкую доходность, в связи с чем многие колхозники пали духом и говорят:

«Что с нами будет, если колхоз не оправдает себя и в будущем году и если так, то значит из нашего колхоза ничего не выйдет».

В Ноябре был распределен урожай в колхозе им. Ворошилова, Бобровского сельсовета, колхоз также был крепкий, но некоторые колхозники не только ничего не получили, но еще остались должны колхозу от 4-х до 140 рублей и это коснулось главным образом батраков и бедняков, среди которых пошли разговоры:

«Как нам жить, останемся голые и голодные, без копейки денег и над нами будут смеяться единоличники, нам теперь хотя на улицу не выходи».

«Я вижу, что нам приходит конец. Нас уговаривали, что в колхозе будет хорошо, а где все это, мы сами можем погибнуть с голоду и наши семьи» (Колхозник Савенко).

«Почему я остался должен колхозу, когда я в нем работал только одно лето, а как-же будет дальше?» (Колхозник бедняк Раевский Василий).

Положенный в основу принцип распределения урожая по количеству и качеству затраченного труда в ряде колхозов не выполняется и допущены искривления, например, в колхозе «Красный Октябрь», Слободского сельсовета, председателем правления которого является крепкий середняк Черняк - безпартийный, пьяница, антиколхозник, урожай распределен не по трудодням, а по едокам, в результате кто работал 200 дней получил 80 п. картофеля и кто работал 100 дней получил тоже 80 п., что среди колхозников бедняков вызвало большое недовольство…

(страницы отсутствуют - Прим ред.)

… из колхоза им «Пятилетка», Круковичского сельсовета 9-го Февраля вышло 20 хозяйств, из колхоза «Нов. Шиичи», Суховичского сельсовета вышло 5 середняцких хозяйств и 1 бедняцкое, из колхоза «Калгасьнік Беларусі», Слободского сельсовета вышло 5 середняцких хозяйств и из колхоза «Нов.Дудичи», Дудичского сельсовета вышел один активный колхозник бедняк на почве приема в колхоз 5 твердозаданников.

На почве засоренности колхозов классово-чуждым элементом, с одной стороны и совершенно слабой работы по организационно-хозяйственному укреплению колхозов - с другой стороны, нами отмечены следующие факты нездоровых настроений колхозников:

«Я целую ночь не спал и думал. Что с нами будет дальше. У нас в колхозе хлеба нет, мы это знаем и власть это знает, но все-же нам говорят, что мы хлеб должны государству отдать и получается, что сегодня мы хлеб отдадим, а завтра сами пойдем просить» (колхозник бедняк МОСКАЛЕВИЧ Парфен, колхоз «Нов. Холодники»).

«Раньше нас попы уговаривали царством небесным, ради которого мы должны горевать на земле, а теперь нас утешают социализмом, при котором будет хорошо тому, кто до него доживет» (колхозник ТОЗИК Михаил - кандидат КП(б)Б, колхоз «Нов. Тарканы»).

«Как нам крестьянам жить, когда мы никогда из нужды не вылезаем, весь наш труд пропадает даром и сколько мы не работаем, на все государство накладывает руку, с нас берет все даром, а мы за пару сапог должны платить 20 пудов хлеба, с нас берут овцу с мясом и овчиной, а когда нам потом нужно купить одну овчину, то должны уплатить 3 овцы и приплатить денег. Вот каково положение мужика» (колхозник середняк БОБР Захар, колхоз им. Ворошилова).

«От нас берут масло по 2р. 30 к. за кило, а за сапоги с нас берут 50 рублей и выходит, что жить так дальше нельзя». (колхозница СЕДЛУХА Мария, колхоз «Коминтерн», Савичского сельсовета).

НАЧ. МОЗГОРРАЙОТДЕЛЕН ГПУ Бел (Тенисон)

"ИнфоБаза.by"